Aktuální situace hospodaření s vodou na Dobříši v roce 2014

Poslední dobou jsme obdrželi velké množství dotazů ohledně hospodaření s vodou a nakládání
s odpadními vodami v Dobříši. Dále jste se často ptali na ceny vody a vodohospodářské
koncepce ve městě Dobříš. Abychom předešli různým fámám a případným spekulacím, považujeme
za důležité vám základy této problematiky osvětlit.

Vodohospodářská společnost se zabývá provozováním vodovodů a kanalizací pro Dobříš i okolní obce.
Provádíme také výstavbu inženýrských sítí a zajišťuje servis těchto zařízení. Do správy Vodohospodáské
společnosti patří 18 obcí s celkovým počtem 15.500 obyvatel.
Stoprocentním vlastníkem společnosti je město Dobříš. Všechna vedení radnice od roku 1989 byla v tomto
ohledu velice prozíravá, neboť veškeré prostředky v hodnotě stovek miliónů korun, vygenerované
z provozu společnosti, jsou využívány výhradně pro další rozvoj a obnovu rozsáhlé infrastruktury. Přiměřený
zisk, inkasovaný z poplatků za vodné a stočné + z rozsáhlé investiční činnosti společnosti, se tak
nestává ziskem nadnárodních společností, ale významným faktorem pro rozvoj Vodohospodářské společnosti
a celého města.

Cena vodného a stočného pro rok 2015 se nebude zvyšovat.

Kvalitní pitná voda pro naše město, která svými parametry splňuje ta nejpřísnější kritéria, je zajištěna
z vlastních podzemních zdrojů v brdských lesích. Nejsme tak závislí na cizích zdrojích a nutnosti
vodu nakupovat za výrazně vyšší cenu od jiných vodárenských společností. Voda pochází z vrtů hlubokých
50 – 70 metrů v lokalitách Trnová, Lipíže, Svatá Anna a také z léty prověřených pramenních
zářezů pod vrchem Baba, které jsou v provozu již od roku 1880.
Čerpání vody z podzemních zdrojů je řízeno elektronicky. To nám zaručuje rovnoměrné využívání všech zdrojů
v širokém okolí města. Díky přiměřenému využívání jednotlivých vrtů nedojde k významnému
ovlivnění množství vody v místních rybnících a snížení průtoku vody v povodí Lipížského a Trnovského potoka.
Tento jev – snižování průtoku vlivem klimatických změn – lze vypozorovat i u jiných drobnějších
toků, zejména u Voznického a Kotenčického potoka.
Kotenčický potok zásobuje vodní nádrž Chotobuš, která byla od počátku šedesátých let prakticky jediným
a hlavním zdrojem pitné vody pro Dobříš. Do roku 1994 bylo z tohoto povrchového zdroje odebíráno
cca 26 l/s velice nekvalitní vody. Aktuálně v letním období protéká nádrží cca 6-8 l/s. Je tedy zřejmé, že kdyby
nedošlo k vybudování nových vlastních zdrojů, Dobříš by byla závislá na zdrojích cizích. A cena
nakupované a následně dodávané vody výrazně vyšší.
V současnosti budujeme nové podzemní vrty v Rosovicích – Sychrově, z důvodu zajištění potřebné rezervy
pitné vody. Snažíme se tak v předstihu reagovat, v souladu se strategií státu, na možné klimatické
změny. Zároveň máme vytvořen rezervní zdroj pitné vody pro vykrytí sezónních špiček – vodní nádrž Jezírko,
bývalý kamenolom. Z tohoto zdroje jsme schopni zajistit zásobování vodou pro Dobříš na více
než jeden měsíc.

Jako obyvatelé Dobříše vás trápí stav dobříšských rybníků. Vlastník rybníků Papež a Koryto Ing. Jerome
Colloredo-Mannsfeld již delší dobu plánuje jejich vyčištění. To je ale technicky a organizačně velice náročná
záležitost. Ve spolupráci s městem Dobříš jsme v předstihu připravili možnost přečerpávání vody z nádrže
Chotobuš nově vybudovaným potrubím pro užitkovou vodu. Co se týče čištění rybníků Papež a Koryto,
bude potrubí využito ke zlepšení odtokových poměrů a následnému zlepšení stavu obou rybníků.
Pro spuštění této velice náročné akce je potřeba zajistit několik desítek miliónů korun. To se nepodaří bez
fondů EU, nebo jiných dotačních zdrojů. Pro případný záměr vybudování umělého či přírodního
koupaliště (bazénu) pro Dobříš a okolí jsme připraveni zajistit dostatek vody.