Proč nám někdy voda z kohoutku neteče?

Občas se stává, že dojde k poruše vodovodního potrubí. Někdy zaznamenáme i větší množství poruch v poměrně krátké době. Například minulý rok hned k několika poruchám došlo v září, což byl celkově nejvíce poruchový měsíc loňského roku. A když nějaká taková situace nastane, lidé se přirozeně ptají: Proč k tomu došlo? Jak se to vyřeší? Proč to trvá tak dlouho? A kde se vůbec pitná voda bere? A právě proto jsme se rozhodli ve spolupráci s Dobříšskem aktuálně sepsat článek, který by na otázky odpověděl.

IMG_0181

Kde se voda bere?

Pitná voda pro Dobříš je v současné době získávána z několika na sobě nezávislých zdrojů – Trnová, Baba, Brodce – Lipíže a Sv. Anna. Pro vykrytí sezonních špiček slouží zdroj Jezírko. Veškerá voda je akumulována na vodojemu Svatá Anna, kde dochází k dezinfekci vody a následné distribuci do vodovodní sítě města. Vzhledem k výhodnému umístění vodojemu je voda dodávána gravitačně, není nutné ji čerpat, a tím je zajištěno dodržení konstantních tlaků ve vodovodní síti.

Proč k poruchám dochází?

Vodovodní síť města je velice různorodá. Ať už ve stáří potrubí, materiálovém složení či rozdílných hloubkách uložení. Ve vnitřní části města se dokonce nachází potrubí z 20. let minulého století. V současnosti dochází k plánovaným obnovám vodovodních a kanalizačních řádů a výměně tohoto potrubí za potrubí z polyetylenu. Vzhledem ke stáří potrubí a jeho různé kvalitě dochází k poruchám na vodovodní síti, které mají velký vliv na spotřebu vody.

Jak se na poruchu přijde?

Velkým pomocníkem při odhalování a následném řešení poruch je vodohospodářský dispečink, který Vodohospodářská společnost již léta provozuje a modernizuje. Tím získává informace o průtocích vody do distribuční sítě, stavech hladin vodojemů, informaci o jednotlivých zdrojích, množství volného chloru v pitné vodě, ale především informace o nočních spotřebách, které nám detekují možné poruchy na vodovodní síti.

Co se dělá při podezření na poruchu?

V případě podezření na zvýšený odběr vody nebo na podnět od občanů o zhoršené kvalitě nebo tlaku dodávané pitné vody je reagováno vysláním montérů na kontrolu vodovodu do vytipovaných oblastí. Odborný pracovník z firmy Aquadetection pomocí přístrojů určí místo poruchy.

Jedná se o elektroakustické měření nebo korelační měření:
content_20160329_232111[1]

Jak se taková porucha řeší?

Po upřesnění místa poruchy je nutné zajištění vyjádření správci ostatních sítí, které můžou být výkopovými pracemi dotčeny (ČEZ, O2, RWE). Následně je provedeno vytýčení těchto sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Poté je dle zjištěného rozsahu poškození zvolen druh opravy. Pokud je poškozeno ve větší míře nebo došlo k podélné prasklině anebo k prasklině v hrdle, je proveden výřez celého kusu potrubí a následně je vložen nový díl potrubí a pomocí speciálních spojek napojen na potrubí stávající. Jednodušší opravou je použití opravárenského pasu, které slouží k odstranění úniků při poruchách malého rozsahu.

Co následuje po odstranění poruchy?

Následně je potrubí vydezinfikováno a uvedeno do provozu. Vzhledem k zásahu do vodovodní sítě může docházet k přechodnému zhoršení kvality dodávané vody, zejména k jejímu zakalení. Vodohospodářská společnost Dobříš se snaží minimalizovat dopady pro koncové zákazníky při těchto poruchách. Pokud je havárie většího rozsahu, je na místo přistavena cisterna s pitnou vodou.

Na závěr jsou provedeny terénní úpravy místa poruchy.

autor článku: Kateřina Pechmannová