Kanalizace

Co do kanalizace nepatří?

Biologický odpad
– odpady z kuchyňských drtičů
– zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin
– tuky a oleje

Veškeré hygienické potřeby

Chemikálie a další nebezpečné látky
– barvy, ředidla a lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje
– zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie, obsah baterií, ropné látky

Léky

 

Jak mám postupovat při zjištění poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě?

Jakoukoliv poruchu, nebo i podezření na poruchu lze nahlásit na nepřetržitý dispečink společnosti POHOTOVOST: 724 015 415

 

Je možné vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace?

Ne! Splašková kanalizace slouží pouze k odvádění splaškových vod a je zakázáno do kanalizační přípojky
vypouštět dešťové vody. Do kanalizace je zakázáno vypouštět písek, štěrk, kovové, textilie, provazy, papírové
pleny, jakékoli obaly, uhynulá zvířata, zbytky jídel, jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky,
tuky, oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace
a funkce ČOV. Viz. Kanalizační řád

 

Můžu používat drtič odpadu?

I přes vzrůstající trend používání drtičů odpadu upozorňujeme na to, že používání kuchyňských drtičů
v odkanalizované lokalitě je nepřípustné. Rozdrcené organické zbytky potravin nejsou odpadními
vodami ve smyslu § 38 zákona č.254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010 Sb. Jde o odpad kat. č. 20 01 08,
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Tento odpad je nutné na úrovni domácnostní
odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb., v platném znění.

Tento druh odpadu je nutné odstraňovat tzv. suchou cestou. Kanalizace ve městě Dobříš není k odvádění
tohoto druhu odpadu uzpůsobena. Při používání drtiče odpadu hrozí nejen u majitele, ale i v dotčené lokalitě,
přemnožení krys a potkanů.