Přípojky

Jak postupovat při změně vlastníka nemovitosti?

Změna vlastníka v případě prodeje nebo koupě nemovitosti
K uzavření smlouvy o dodávce vody s novým vlastníkem nemovitosti je nutné navštívit naše zákaznické
centrum. Pro uzavření smlouvy je podmínkou „Předávací protokol odběrného místa“, na kterém si nový i pů-
vodní majitel odsouhlasí konečný stav vodoměru. Nový majitel musí být zapsán v katastru nemovitostí
a musí být zaplaceny všechny závazky původního majitele vůči naší společnosti. Po splnění těchto podmínek
a předložení občanského průkazu pracovnice zákaznického centra uzavře s novým vlastníkem
„Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“.

Změna vlastníka v případě úmrtí majitele
Pokud dojde k úmrtí majitele nemovitosti, tak se nový vlastník dostaví do zákaznického centra a předloží
průkaz totožnosti. Pracovnice zákaznického centra uzavře s vlastníkem „Smlouvu o dodávce pitné vody a odvá-
dění odpadních vod“, ale jen v případě, že je nový vlastník již zapsán v katastru nemovitostí.

 

Jak postupovat při zřízení vodovodní a kanalizační přípojky?

1. Ověření možnosti připojení na vodohospodářskou infrastrukturu
Podáte žádost o možnosti napojení na vodohospodářskou infrastrukturu a o vyjádření k inženýrským sítím
v naší správě.

2. Územní souhlas
K žádosti o napojení vodovodní přípojky je nutné doložit souhlas vlastníka infrastruktury, kopii stavebního
povolení nebo územního rozhodnutí.

3. Projektová dokumentace
Necháte si vypracovat projekt na přípojku buď přímo od naší společnosti nebo od jiné oprávněné projekční
organizace. Kompletní projektovou dokumentaci předložíte k vyjádření naší společnosti.

4. Prokázání vlastnictví nemovitosti nebo pozemku
5. Zajištění vyjádření správců sítí včetně vytýčení
Získáte od jednotlivých správců sítí nebo zajistí naše společnost na vaši žádost.

6. Samotná realizace vodovodní přípojky a kanalizační přípojky
Zajistíme vám zhotovení vodovodní i kanalizační přípojky
Všechny podmínky najdete v „Podmínkách pro napojení vodovodní a kanalizační přípojky“ a v Technickém manuálu.
Při porušení podmínek nebude uzavřena smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.