Vše

Co do kanalizace nepatří?

Biologický odpad
– odpady z kuchyňských drtičů
– zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin
– tuky a oleje
Veškeré hygienické potřeby
Chemikálie a další nebezpečné látky
– barvy, ředidla a lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje
– zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie, obsah baterií, ropné látky
Léky

Co je vodné, stočné a paušální částka?

Vodné
Platba za vodu dodávanou z veřejného vodovodu – výrobu a distribuci pitné vody. Množství vody dodané
do objektu z veřejného vodovodu je měřeno vodoměrem, který je osazen na vodovodní přípojce.

Stočné
Platba za vodu odváděnou veřejnou kanalizací – odvedení odpadní vody a její čištění. Množství odvedených
odpadních vod se stanoví na základě toho, kolik pitné vody se do nemovitosti dodá z veřejného
vodovodu, případně z vlastních zdrojů odběratele nebo dle směrných čísel roční potřeby vody (36m³).

Paušální částka
Paušální složka vodného je určena k úhradě nákladů spojených s pořízením a výměnou vodoměrů.

Jaká je v naší obci tvrdost vody?

Množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě představuje tvrdost vody. Tvrdost vody je ovlivněna charakte-
rem půdy, kterou protéká. Vápenatá půda dává vodu tvrdou, půda žulová a písčitá dává vodu měkkou.
Hygienický limit sumy vápníku a hořčíku je jako doporučená hodnota. Optimální koncentrací ze zdravotního
hlediska je 2 – 3,5 mmol/l.

Na Dobříši a ve většině provozovaných obcích dosahuje hodnot střední tvrdosti. Pokud se zajímáte o tvrdost
ve vaší obci, prohlédněte si tabulku:

Tvrdost vody u vodovodů provozovaných Vodohospodářskou společností Dobříš
Vodovod Dobříš, Stará Huť 2,0 mmol/l
Vodovod Voznice 2,2 mmol/l
Vodovod Chlumec 0,36 mmol/l
Vodovod St.Knín 1,5 mmol/l
Vodovod Kozí Hory 2,5 mmol/l
Vodovod Živohošť 1,1 mmol/l
Vodovod Chotilsko 3,2 mmol/l
Vodovod Pr. Lhota, Mokrsko 2,4 mmol/l
Vodovod Chramiště 2,5 mmol/l
Vodovod Županovice 2,9 mmol/l
Vodovod Nový Knín 2,9 mmol/l
Vodovod Vestec 3,1 mmol/l
Vodovod Bojanovice 2,1 mmol/l
Skupinový vodovod Příbram 1,1 mmol/l

 Jak mám postupovat při zjištění poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě?

Jakoukoliv poruchu, nebo i podezření na poruchu lze nahlásit na nepřetržitý dispečink společnosti
POHOTOVOST: 724 015 415

Jak pečovat o bazén?

V letním období se obecně zvyšuje nárůst odběru vody díky zvyšující se teplotě, napouštěním bazénu, péčí
o zahrádky aj. Proto je potřeba dbát na několik základních pravidel.

Napuštěním bazénu vodou z vodovodní sítě, tedy jejím nadměrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění
usazovaných sedimentů způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění vody v potrubí.
Doporučujeme bazén napouštět pomalu, při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 22h do 6h, aby nedošlo
k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně v bazénu.

Větší odběry je nutné konzultovat s námi na tel. č. 318 521 108, aby se zabránilo možným problémům
s nedostatkem vody nebo její zhoršenou kvalitou.

Dále je možno využít dovozu vody cisternou na základě telefonické objednávky
na tel.č. 736 754 264, paní Bumbová, firma RETECH.

Jak postupovat při změně vlastníka nemovitosti?

Změna vlastníka v případě prodeje nebo koupě nemovitosti
K uzavření smlouvy o dodávce vody s novým vlastníkem nemovitosti je nutné navštívit naše zákaznické
centrum. Pro uzavření smlouvy je podmínkou „Předávací protokol odběrného místa“, na kterém si nový i pů-
vodní majitel odsouhlasí konečný stav vodoměru. Nový majitel musí být zapsán v katastru nemovitostí
a musí být zaplaceny všechny závazky původního majitele vůči naší společnosti. Po splnění těchto podmínek
a předložení občanského průkazu pracovnice zákaznického centra uzavře s novým vlastníkem
„Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“.

Změna vlastníka v případě úmrtí majitele
Pokud dojde k úmrtí majitele nemovitosti, tak se nový vlastník dostaví do zákaznického centra a předloží
průkaz totožnosti. Pracovnice zákaznického centra uzavře s vlastníkem „Smlouvu o dodávce pitné vody a odvá-
dění odpadních vod“, ale jen v případě, že je nový vlastník již zapsán v katastru nemovitostí.

Jak postupovat při zřízení vodovodní a kanalizační přípojky?

1. Ověření možnosti připojení na vodohospodářskou infrastrukturu
Podáte žádost o možnosti napojení na vodohospodářskou infrastrukturu a o vyjádření k inženýrským sítím
v naší správě.

2. Územní souhlas
K žádosti o napojení vodovodní přípojky je nutné doložit souhlas vlastníka infrastruktury, kopii stavebního
povolení nebo územního rozhodnutí.

3. Projektová dokumentace
Necháte si vypracovat projekt na přípojku buď přímo od naší společnosti nebo od jiné oprávněné projekční
organizace. Kompletní projektovou dokumentaci předložíte k vyjádření naší společnosti.

4. Prokázání vlastnictví nemovitosti nebo pozemku

5. Zajištění vyjádření správců sítí včetně vytýčení
Získáte od jednotlivých správců sítí nebo zajistí naše společnost na vaši žádost.

6. Samotná realizace vodovodní přípojky a kanalizační přípojky
Zajistíme vám zhotovení vodovodní i kanalizační přípojky Všechny podmínky najdete v „Podmínkách pro napojení vodovodní a kanalizační přípojky“ a v Technickém manuálu. Při porušení podmínek nebude uzavřena smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

Je možné vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace?

Ne! Splašková kanalizace slouží pouze k odvádění splaškových vod a je zakázáno do kanalizační přípojky
vypouštět dešťové vody. Do kanalizace je zakázáno vypouštět písek, štěrk, kovové, textilie, provazy, papírové
pleny, jakékoli obaly, uhynulá zvířata, zbytky jídel, jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky,
tuky, oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace
a funkce ČOV. Viz. Kanalizační řád

Do kanalizace dále nepatří:

Biologický odpad
– odpady z kuchyňských drtičů
– zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin
– tuky a oleje
Veškeré hygienické potřeby
Chemikálie a další nebezpečné látky
– barvy, ředidla a lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje
– zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie, obsah baterií, ropné látky
Léky

Je třeba dítěti kupovat balenou vodu, nebo je vhodná i voda z vodovodu?

Do roku 2004 bylo v ČR hodnoceno jedno dodatečné kritérium, jež určovalo, zda je voda vhodná pro kojence.
Šlo o hodnotu obsahu dusičnanů (15mg/l). Ve vyhlášce z roku 2004, stanovující hygienické
požadavky na pitnou vodu, tento limit není. Z hlediska současných znalostí není hranice 15 mg/l odůvodněná.
Stávající norma 50 mg/l byla stanovena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) právě
s ohledem na riziko onemocnění methemoglobinémií (stav související s poruchou funkce hemoglobinu),
který narůstá se zvýšeným výskytem dusičnanů v organismu.

Kromě dusičnanů mohou na lidský a zejména dětský organismus nepříznivě působit také další látky. Limitní
hodnoty těchto látek se vždy určují s ohledem na nejcitlivější skupiny obyvatel s nastavením
vysokých bezpečnostních norem. Proto Světová zdravotnická organizace (WHO) i Evropská komise zastávají
názor, že limity pro pitnou vodu jsou bezpečné i pro kojence.

Doporučené hodnoty vybraných přirozených součástí pitné vody z hlediska použití pro kojence

Ukazatel Vhodný obsah
Vápník < 60 (max. 100) mg/l
Hořčík < 30 (max. 50) mg/l
Sodík < 20 (max. 25) mg/l
Fluoridy < 0,3 (max. 0,7) mg/l
Dusičnany max. 50 mg/l

Srovnání s dobříšskou vodou

Ukazatel Vhodný obsah
Vápník 34,7 mg/l
Hořčík 18 mg/l
Sodík 8 mg/l
Fluoridy 0,1 mg/l
Dusičnany 3,7 mg/l

Můžu používat drtič odpadu?

I přes vzrůstající trend používání drtičů odpadu upozorňujeme na to, že používání kuchyňských drtičů
v odkanalizované lokalitě je nepřípustné. Rozdrcené organické zbytky potravin nejsou odpadními
vodami ve smyslu § 38 zákona č.254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2010 Sb. Jde o odpad kat. č. 20 01 08,
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Tento odpad je nutné na úrovni domácnostní
odstraňovat v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb., v platném znění.

Tento druh odpadu je nutné odstraňovat tzv. suchou cestou. Kanalizace ve městě Dobříš není k odvádění
tohoto druhu odpadu uzpůsobena. Při používání drtiče odpadu hrozí nejen u majitele, ale i v dotčené lokalitě,
přemnožení krys a potkanů.

Proč má někdy voda bílé zabarvení a jak se ho zbavit?

Bíle zakalená voda, čerstvě natočená z kohoutku, nesvědčí o vysokém obsahu chloru (jak se většina lidí mylně
domnívá). Bílé zabarvení vody způsobují mikroskopické bublinky vzduchu ve vodě. Chuť a kvalita vody
není tímto ovlivněna a nemá dopady ani na zdraví spotřebitele. Když se studená voda z distribuční sítě dostane
do kontaktu s teplejšími vnitřními rozvody nebo průtokem přes perlátor na vodovodním kohoutku,
tak se tento vzduch z vody uvolní a způsobí její „mléčné“ zabarvení. To se může rovněž objevit po opravách
vodovodního potrubí, kdy se do sítě nasál vzduch z vnějšího prostředí. Mléčné zabarvení je hlavně tam,
kde je tlak vody v potrubí vysoký. Pak jde většinou o trvalý jev.

Pokud je mléčné zabarvení i vašim problémem, pak nechte vodu několik minut odstát a vzduch z vody
postupně vyprchá a bude opět průzračná. Pokud máte na vašem vodovodním kohoutku instalován perlátor,
nezapomínejte na jeho pravidelné čištění, protože zanesené sítko perlátoru může bílé zabarvení vody zinten-
zivnit a může také obsahovat usazeniny, které by mohly negativní dopady na kvalitu pitné vody.

Proč se voda chloruje?

Jde o nejběžnější způsob dezinfekce a k zajištění dostatečné bakteriální nezávadnosti používáme chlor i my.
Nemusíte se ale obávat negativních účinků chloru na vaše zdraví. Dávka chloru je tak nízká, že vaše zdraví
neovlivní. V dobříšské vodě se hodnota přidávaného chloru pohybuje kolem 0,05 mg/l a přitom limity pro dáv-
kování chloru v pitné vodě jsou stanoveny Světovou zdravotnickou organizací max. 0,3 mg/l. Pokud máte
pocit, že je voda cítit chlorem, nechte vodu odstát pár minut. Případně uchovávejte vodu, kterou spotřebujete
do 24 h, v lednici (v uzavřených nádobách). Vodu můžete i převařit, poté chlor neucítíte.