Historie a současnost

Vznik společnosti

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. vznikla v roce 1993, zapsána do obchodního rejstříku jako
společnost provozující vodovody a kanalizace v majetku města. Společnost vznikla jako nástupce
Středočeských vodovodů a kanalizací. Vodohospodářská společnost se zabývá provozováním vodovodů
a kanalizací pro Dobříš a okolní obce, výstavbou inženýrských sítí a zajišťuje servis těchto zařízení.

 

Provozujeme 18 obcí

Do správy Vodohospodářské společnosti patří 18 obcí s celkovým počtem 15.500 obyvatel. Vlastníkem
společnosti je Město Dobříš, což je velice prozíravé řešení, protože prostředky z provozu jsou využívány
pro další rozvoj a obnovu infrastruktury a nejsou ziskem nadnárodních či zahraničních společností.

 

Staráme se o vaši vodu již 25 let

naše logo, které je stylizováno do tvaru modré kapky s velkým písmenem D vychází ze sloganu „Čistá voda pro Dobříš”.
Písmeno D symbolizuje Dobříš a modrá kapka čistou vodu.

 

Zdroje vody a vodovod

Vzhledem ke kolísající kvalitě vody v povrchovém zdroji, nádrži Chotobuš, v sedmdesátých letech minulého
století a nedostatečné kapacitě úpravny vody (je v provozu od roku 1962), přechází město Dobříš
postupně na vlastní podzemní zdroje. Osm vrtů se vybudovalo v Trnové. Využívají se také stávající pramenné
zářezy. Další vrty společnost postupně budovala v lokalitách Brodce a Lipíže, nověji pak v prameništi
Svatá Anna. Nejnovější zdroje jsou budovány v lokalitě Sychrov. V současnosti je zásobování města pokryto
kvalitní vodou z těchto zdrojů a je zcela nezávislé. Celkem je v péči Vodohospodářské společnosti
25 vrtů a jiných vodních zdrojů (zářezy, nádrže) a ca. 75 km vedení jen v městě Dobříši.

 

Čištění vody a kanalizace

Kanalizace ve městě byla budována průběžně ve 20. století a neustále je rozšiřována dle potřeb nové výstavby.
Odvádění dešťových vod z území obce je řešeno částečně vybudovanou dešťovou kanalizací ve správě
provozovatele stokové jednotné a oddílné sítě. Na čistírnu odpadních vod Dobříš, která prošla celkovou inten-
zifikací, jsou přiváděny tlakovou kanalizací i odpadní vody z obce Stará Huť, která má vybudovanou
oddílnou kanalizaci. Kanalizační stoky jsou různého stáří a technického stavu. Intenzifikace ČOV na kapacitu
13 000 ekvivalentních obyvatel zajistila nejen plnění přísných požadavků EU na kvalitu vypouštěné
předčištěné odpadní vody, ale zajistila i dostatečnou rezervu pro rozvoj města v oblasti čištění odpadních vod.