Přípojky na klíč

V případě vodovodní přípojky se jedná o samostatnou stavbu, kterou tvoří určitý úsek potrubí, který vede
od hlavního vodovodního řadu až po vodoměr.

 

Vodovodní přípojka a kanalizační přípojka

– prvním krokem pro připojení na veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci je podání žádosti o možnosti
napojení na vodohospodářskou infrastrukuturu a o vyjádření k inženýrským sítím v naší správě

– k žádosti o napojení vodovodní přípojky je nutné doložit souhlas vlastníka infrastruktury, kopii stavebního
povolení nebo územního rozhodnutí
– souhlas vlastníka pozemku se zvláštním užíváním (překop, zábor…) – Městský úřad Dobříš – Bc. Miloš Novotný – tel. 318533362 – pouze pro vodovod a kanalizaci v Dobříši

 

Další kroky

– zajištění projektové dokumentace – zajistíme vám kompletní zpracování projektové dokumentace,
kontaktujte nás
– prokázání vlastnictví nemovitosti nebo pozemku
– možnost zajištění vyjádření správců sítí včetně vytýčení – v případě Vašeho zájmu zajistíme
– samotná realizace vodovodní přípojky – zařídíme vám zhotovení vodovodní přípojky

 

Podmínky napojení vodovodní a kanalizační přípojky

– Napojení provádí odborný pracovník.

Jelikož se jedná o specifickou realizaci, musí určité úseky provádět pouze kvalifikovaný pracovník provozovate-
le, tedy zaměstnanec naší společnosti. Jedná se o napojení na hlavní vodovodní a kanalizační řad,
a osazení vodoměru.

 

V případě, že zemní práce provádíte svépomocí

– materiálové složení konzultujte s námi, zabráníte případným neshodám při kontrole
– musí být použity předepsané materiály pro výstavbu vodovodního a kanalizačního potrubí – viz. Technický
manuál
Podmínky pro napojení přípojek
– požadujeme vybudování revizní šachty na splaškové kanalizaci
– vodovodní přípojky musí být zhotoveny s nejmenším počtem spojů, spoje na potrubí (pouze elektrotvarovky,
spojky a tvarovky HAWLE), trubní materiál (vodovod a vodovodní přípojka musí být zhotovena
z materiálu PE 100, PE 80)

Z hlediska klimatických podmínek (zejména mrazu) musí být umístěno potrubí v minimální hloubce
1,2-1,6 metru
pod zemí a o minimální vzdálenosti 0,6 metru od ostatní inženýrských sítí.
Pro podsyp a zásyp je nutné použít jemný písek a zeminu. Před záhozem musí být potrubí zkontrolováno
pracovníkem naší společnosti (Ing. Miloslav Kočí – tel. 720970387).

Je nutné prokazatelně oddělit rozvody pitné vody dodávané z veřejného vodovodu a vody z vlastních zdrojů,
zároveň je třeba prokazatelně oddělit rozvody splaškové a dešťové kanalizace.

Při porušení podmínek – viz. Podmínky pro napojenínebude uzavřena smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. Nutným podkladem pro podpis smlouvy o dodávce pitné vody je Předávací protokol

 

Kontaktní pracovníci

Ohledně uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod nás neváhejte kontaktovat